Bibliotheken Noord Friesland

Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân biedt als non-profit organisatie meerwaarde aan de samenleving door actief bij te dragen aan de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de burger en daarmee aan de maatschappij als geheel. Deze missie is de kernachtige samenvatting zoals deze door de leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken is vastgesteld:

“De bibliotheek is het lokale fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert. De bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving. De kernfuncties van de bibliotheek zijn lezen, leren, informeren en daaraan ondersteunend cultuur en ontmoeting en debat.”